vertex-tab-tension

  • เป็นจอรับภาพที่ควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
  • มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้ ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่งและจะหยุดอัตโนมัติเมื่อขึ้นสุด หรือลงสุด
  • สามารถตั้ง Limit Switch การหยุดอัตโนมัติ เมื่อขึ้นหรือลงสุดได้ทุกตำแหน่ง ทั้งกรณีใช้ Manual Switch และ Wireless Remote Control
  • มีสวิทช์เพื่อควบคุมการขึ้นลง และการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง