223XSV

 • XLR balanced ins and outs
 • Mode switch for stereo 2-way or mono 3-way operation
 • Low frequency summed (subwoofer) output
 • x10 range switch on both channels
 • 40Hz high pass (low cut) filter both channels

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

234XSV

 • XLR balanced ins and outs
 • Mode switches for mono 4-way or stereo 2-way/3-way operation
 • Low frequency summed (subwoofer) output
 • x10 range switch on both channels
 • 40Hz high pass (low cut) filter both channels

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

DRIVERACK PA2-V

 • DriveRack PA2 อุปกรณ์จัดการลำโพงแบบสมบูรณ์
 • DriveRack® PA2 ให้ระบบการจัดการทั้งหมดที่คุณต้องการปรับแต่งระหว่างมิกเซอร์และแอมพลิฟายเออร์ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถช่วยปกป้องลำโพงของคุณได้
 • ใหม่ Auto EQ ช่วยให้มีการปรับค่า EQ ของระบบแบบอัตโนมัติเพื่อให้การใช้งานมีความรวดเร็วและผลลัพท์ที่ชัดเจน
 • วงจรป้องกันเสียงหอนฟังก์ชั่น AFS™ Feedback
 • ปุ่มช่วยเหลือการปรับตั้งค่าด้วยฟังก์ชั่น Wizard

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

VENU360-V

 • DriveRack VENU360  อุปกรณ์จัดการลำโพงแบบสมบูรณ์
 • 3 Input และ 6 Output สำหรับ Driverack VENU360 ให้ระบบการจัดการทั้งหมดที่คุณต้องการปรับแต่งระหว่างมิกเซอร์และแอมพลิฟายเออร์ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถช่วยปกป้องลำโพงของคุณได้
 • ใหม่ Auto EQ ช่วยให้มีการปรับค่า EQ ของระบบแบบอัตโนมัติเพื่อให้การใช้งานมีความรวดเร็วและผลลัพท์ที่ชัดเจน

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982